page_banner

GHS etiketė

Pavojus
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
Prieš naudojimą perskaitykite etiketę

Kenksminga prarijus arba įkvėpus. Gali pakenkti susilietus su oda. Smarkiai nudegina įgūdžius ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.
Prevencija: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų. Padavus kruopščiai nuplauti. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių/veido apsaugos priemones.
Atsakymas: PRARIJUS: Išskalauti burną. NEskatinkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nedelsdami keletą minučių nuplaukite vandeniu. Išskalbkite užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. ĮKVĖPUS: Išnešti asmenį į gryną orą ir patogiai kvėpuoti. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant keletą minučių plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. Kreipkitės greitosios medicinos pagalbos, jei jaučiatės blogai. Būtinas skubus specifinis gydymas (žr. papildomas pirmosios pagalbos instrukcijas saugos duomenų lape). Surinkite išsiliejusią medžiagą.
Saugykla: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Parduotuvė užrakinta.
Šalinimas:Išmeskite turinį/talpą pagal nacionalinius teisės aktus.
Žiūrėti saugos duomenų lapą