page_banner

MSDS

Cheminės saugos duomenų lapas

1 SKIRSNIS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas:Kalio monopersulfato junginys

Kitas vardas:Kalio peroksimonosulfatas.

Produkto naudojimas:Dezinfekavimo priemonės ir vandens kokybės gerinimo priemonės ligoninėms, namų ūkiams, gyvulininkystei ir akvakultūrai, dezinfekavimo priemonės dirvožemio gerinimui ir atkūrimui / žemės ūkiui, vandentiekio vandens išankstiniam oksidavimui, dezinfekcijai ir nuotekų valymui / baseinų ir SPA vandens valymui, mikro ėsdinimo priemonės elektronikos pramonei, medienos valymas / popieriaus pramonė / maisto pramonė / avių plaukų, kosmetikos ir kasdienių chemikalų gydymas nuo susitraukimo.

Tiekėjo pavadinimas:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Tiekėjo adresas:Nr.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, Kinija.

Pašto kodas: 052160

Kontaktinis telefonas/faksas:+86 0311 -82978611/0311 -67093060

Pagalbos telefono numeris: +86 0311 -82978611

2 SKYRIUS PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Ūmus toksiškumas (per odą) 5 kategorija Odos ėsdinimas/dirginimas IB kategorija, didelis akių pažeidimas/akių dirginimas 1 kategorija, specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) 3 kategorija (kvėpavimo takų dirginimas) .

GHS etiketės elementai, įskaitant atsargumo frazes

22222

Signalinis žodis:Pavojus.

Pavojaus frazė (-ės): Kenksminga prarijus arba įkvėpus. Gali pakenkti susilietus su oda. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazė (-ės):

Prevencija: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų. Padavus kruopščiai nuplauti. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių/veido apsaugos priemones.

Atsakymas: PRARIJUS: Išskalauti burną. NEskatinkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nedelsdami keletą minučių nuplaukite vandeniu. Išskalbkite užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. ĮKVĖPUS: Išnešti asmenį į gryną orą ir patogiai kvėpuoti. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant keletą minučių plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą. Nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos. Kreipkitės greitosios medicinos pagalbos, jei jaučiatės blogai. Surinkite išsiliejusią medžiagą.

Saugykla: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Parduotuvė užrakinta.

Šalinimas:Išmeskite turinį/talpą pagal nacionalinius teisės aktus.

3 SKIRSNIS SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminis pavadinimas CAS Nr.

EB Nr.

Koncentracija
Kalio monopersulfatas 70693-62-8

233-187-4

43–48 proc.

Kalio sulfatas

7778-80-5

231-915-5

25-30 proc.

Kalio bisulfatas

7646-93-7

231-594-1

24-28 %

Magnio oksidas 1309-48-4

215-171-9

1-2 %

 

4 SKIRSNIS PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Būtinų pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: Įkvėpus, išneškite asmenį į gryną orą. Laikykite kvėpavimo takus neuždengtus. Jei sunku kvėpuoti, duoti deguonies.

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis: Nedelsdami pakelkite vokus, gerai praplaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Prarijus: Išskalauti burną. Neskatinkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas:/

Nurodymas, kad reikia skubios medicininės pagalbos ir specialaus gydymo:/

5 SKIRSNIS PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės:Išnaikinti naudokite smėlį.

Ypatingi pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos:Aplinkos ugnis gali išskirti pavojingus garus.

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams: Ugniagesiai turi dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus ir pilnus apsauginius drabužius. Evakuokite visus nebūtinus darbuotojus. Neatidarytas talpyklas vėsinti naudokite vandens purškimą.

6 SKIRSNIS AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėkite rūgštims šarmams atsparius apsauginius drabužius, rūgščiams atsparias apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir dujokaukę.

Aplinkos apsaugos priemonės: Užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, jei tai saugu. Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją.

Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos: Evakuokite darbuotojus į saugias zonas ir izoliuotą, ribotą prieigą. Avarinio reagavimo personalas dėvi savaime įsisiurbiančią filtro tipo dulkių kaukę, dėvi rūgštims ir šarmams atsparius apsauginius drabužius. Nelieskite tiesioginio kontakto su nuotėkiu. MAŽAS IŠSIILIEJIMAS: Sugerti smėliu, sausomis kalkėmis arba kalcinuotomis soda pelenais. Taip pat galima plauti dideliu kiekiu vandens, o plovimo vanduo praskiedžiamas ir pilamas į nuotekų sistemą. DIDŽIAUSI IŠSILIJIMAI: Pastatykite taką arba kaskite prieglobstį. Putų padengimas, mažesnės garų nelaimės. Naudokite sprogimo prevencijos siurblį, išsiliejimą į tanklaivius arba išskirtinį surinktuvą, perdirbkite arba išvežkite į atliekų šalinimo vietas.

7 SKYRIUS TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui: Operatoriai turi būti specialiai apmokyti, griežtai laikytis eksploatavimo procedūrų. Siūlykite operatoriams mūvėti savaime užsigeriančio filtro tipo dujokaukes, akių apsaugą, rūgštims ir šarmams atsparius apsauginius drabužius, rūgštims ir šarmams atsparias apsaugines pirštines. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Pasirūpinkite, kad aplinkos oras tekėtų eksploatacijos metu Nenaudojant talpyklas laikykite uždarytas. Venkite sąlyčio su šarmais, aktyviais metalo milteliais ir stiklo gaminiais. Pateikite tinkamą priešgaisrinę įrangą ir avarinio gydymo įrangą.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Elgesys švelniai. Laikyti toliau nuo šarmų, aktyvių metalo miltelių ir stiklo gaminių. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta avarinio gydymo įranga ir tinkama surinkimo talpa išsiliejimui.

8 SKIRSNIS POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

Valdymo parametrai:/

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės: Sandariai veikia, vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Prie darbo vietos pasirūpinkite apsauginiais dušais ir akių plovimo vieta.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Akių/veido apsauga:Apsauginiai akiniai su šoniniais skydais ir dujokauke.

Rankų apsauga:Mūvėkite gumines pirštines, atsparias rūgštims ir šarmams.

Odos ir kūno apsauga: Dėvėkite apsauginę avalynę arba apsauginius guminius batus, pvz. Guma. Dėvėkite guminius rūgštims ir šarmams atsparius apsauginius drabužius.

Kvėpavimo takų apsauga: Dėl galimo garų poveikio reikia dėvėti savaime išsiurbiančio filtro tipo dujų kaukę. Avarinės gelbėjimo ar evakuacijos metu rekomenduojama dėvėti oro respiratorius.

9 SKIRSNIS FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Fizinė būklė: Milteliai
Spalva: Baltas
kvapas: /
Lydymosi/užšalimo temperatūra: /
Virimo temperatūra arba pradinis virimo ir virimo diapazonas: /
Degumas: /
Apatinė ir viršutinė sprogimo riba / degumo riba: /
Pliūpsnio temperatūra: /
Savaiminio užsidegimo temperatūra: /
Skilimo temperatūra: /
pH: 2,0-2,4 (10g/l vandeninis tirpalas); 1,7–2,2 (30 g/l vandeninis tirpalas)
Kinematinis klampumas: /
Tirpumas: 290 g/L (20°C tirpumas vandenyje)
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė): /
Garų slėgis: /
Tankis ir (arba) santykinis tankis: /
Santykinis garų tankis: /
Dalelių charakteristikos: /

 

10 SKIRSNIS STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Reaktyvumas:/

Cheminis stabilumas:Stabilus kambario temperatūroje esant normaliam slėgiui.

Pavojingų reakcijų galimybė:Galimos smarkios reakcijos su: Baziniai degiosios medžiagos

Sąlygos, kurių reikia vengti:Šiluma.

Nesuderinamos medžiagos:Šarmai, Degi medžiaga.

Pavojingi skilimo produktai:Sieros oksidas, kalio oksidas

 

11 SKIRSNIS TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ūmus poveikis sveikatai:LD50: 500 mg/kg (žiurkė, per burną)

Lėtinis poveikis sveikatai:/

Skaitmeniniai toksiškumo rodikliai (pvz., ūmaus toksiškumo įvertinimai):Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Toksiškumas:/

Patvarumas ir skaidomumas:/

Bioakumuliacijos potencialas:/

Judumas dirvožemyje:/

Kitas neigiamas poveikis:/

13 SKIRSNIS ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinimo būdai: Pagal vietos aplinkos apsaugos departamentą pagal gaminių konteinerių, pakuočių atliekų ir likučių šalinimą. Kreipkitės į profesionalios atliekų šalinimo įmonės pasiūlymą. Tuščias talpyklas nukenksminti. Atliekų siuntos turi būti saugiai supakuotos, tinkamai paženklintos ir pagrįstos dokumentais.

14 SKIRSNIS TRANSPORTO INFORMACIJA

JT numeris:IR 3260.

JT tinkamas siuntos pavadinimas:ĖDINANTIS KIETAS MEDŽIAGAS, RŪGŠTIS, NEORGANINIS, NR

Gabenimo pavojaus klasė (-ės):8.

Pakuotės grupė: II.

Specialios atsargumo priemonės vartotojui:/

15 SKIRSNIS REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

Reglamentas: Visi naudotojai privalo laikytis mūsų šalyje galiojančių reglamentų ar standartų dėl pavojingų cheminių medžiagų gamybos, naudojimo, laikymo, transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo.

Pavojingų cheminių medžiagų saugos valdymo nuostatai (2013 m. peržiūra)

Saugaus cheminių medžiagų naudojimo darbo vietoje nuostatai ([1996] Darbo departamentas, išduotas Nr. 423)

Bendroji cheminių medžiagų klasifikavimo ir pranešimo apie pavojų taisyklė (GB 13690-2009)

Pavojingų krovinių sąrašas (GB 12268-2012)

Pavojingų krovinių klasifikacija ir kodas (GB 6944-2012)

Pavojingų krovinių transportavimo pakuočių grupių klasifikavimo principas (GB/T15098-2008)

Pavojingų medžiagų darbo vietoje ribinės vertės Chemiškai pavojingos medžiagos (GBZ 2.1 – 2019)

Cheminių produktų saugos duomenų lapas – Turinys ir sekcijų tvarka (GB/T 16483-2008)

Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės. 18 dalis. Ūmus toksiškumas (GB 30000.18 – 2013)

Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės. 19 dalis. Odos ėsdinimas / dirginimas (GB 30000.19 – 2013)

Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės. 20 dalis. Didelis akių pažeidimas/akių dirginimas (GB 30000.20 – 2013)

Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės. 25 dalis. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui vienkartinis poveikis (GB 30000.25 -2013)

Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės. 28 dalis. Pavojinga vandens aplinkai (GB 30000.28-2013)

 

16 SKIRSNIS KITA INFORMACIJA

Kita informacija: SDS parengtas pagal Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) (8, 2019 m. leidimas) ir GB/T 16483-2008 reikalavimus. Manoma, kad aukščiau pateikta informacija yra tiksli ir yra geriausia šiuo metu mums prieinama informacija. Tačiau mes negarantuojame prekybininkų galimybių ar bet kokių kitų garantijų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su tokia informacija, ir neprisiimame jokios atsakomybės dėl jos naudojimo. Naudotojai turėtų atlikti savo tyrimus, kad nustatytų informacijos tinkamumą jų konkrečiam tikslui. Jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokios trečiosios šalies pretenzijas, nuostolius ar žalą arba už prarastą pelną ar bet kokią specialią, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę ar pavyzdinę žalą, atsiradusią naudojant aukščiau pateiktą informaciją. SDS duomenys yra tik informaciniai, neatspindi gaminių specifikacijų.